Ideari

1. Promoure el desenvolupament integral de l’individu, en la seva dimensió motriu, intel·lectual, social i afectiva.

2. Participar en el projecte del Centre Esportiu Vedruna suposa contribuir al benefici educatiu, humà i cristià de nosaltres mateixos, dels infants, de l’escola i de l’entorn.

3. Contribuir a la formació de l’individu seguint els mateixos principis de l’Ideari Educatiu de l’escola.

4. Construir un espai de educació, formació i relació per a tots els membres de la comunitat educativa i oberta a l’entorn.

5. Restar oberts a idees i propostes que estiguin en línia amb la millora nostre projecte educatiu.

6. Promoure, per igual, qualsevol àrea, secció o activitat esportiva en pro de la construcció d’un projecte pedagògic i esportiu comú i sense diferències.

7. Treballar per aconseguir un bon clima de relació professional entre qualsevol membres que intervingui en el Centre Esportiu Vedruna, independentment de la categoria professional, edat...

8. Vetllar per la implicació dels alumnes, pares, mares, docents i entorn escolar en el projecte de construcció d’una comunitat d’aprenentatge esportiva.

9. Divulgar la importància de l’activitat física i l’esport en la salut i en la formació humana de les persones.

10. Plantejar la gestió sense afany de lucre i en pro de la millora dels recursos materials i humans del projecte del Centre Esportiu Vedruna.